Juridische Context

Joyce:

Decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding (18 juli 2008). Belgisch staatsblad, 38161.

Decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd (31 mei 2017). Belgisch staatsblad, 60393.

Ministerieel besluit van 21 januari 2002 houdende de invulling van de taken uit te voeren door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen voor de Vlaamse Zorgkas (14/02/2002). Belgisch staatsblad,5626.

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018 tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft de erkenning van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (22 november 2018). Belgisch //staatsblad//,89110.

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018 houdende de financiële responsabilisering van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming (9 februari 2018). Belgisch staatsblad, 9914.

Thema jeugd: de Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel is verantwoordelijk voor het thema jeugd. Dit is minister Sven Gatz. (Regionaal) Dit heb ik op de website van Vlaanderen gevonden.

organisatie: CAW Noord-West-Vlaanderen - Jongerenwerking ’t Salon is een laagdrempelige vrijetijdswerking voor (maatschappelijk kwetsbare) jongeren vanaf het eerste middelbaar tot en met 25 jaar. Er is een ontmoetingsplaats op een boot waar ze een plekje aanbieden om jezelf te zijn. Ze werken met een instuifwerking waar iedereen welkom is. Ze staan altijd open voor persoonlijke verhalen, vragen wensen, gekke ideeën of problemen die elke jongere weleens heeft. Hun doel is om jongeren te ondersteunen in hun vrijetijdsinvulling en de ontwikkeling van hun talenten, met oog voor hun welzijn.

Anly:
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.

Decreet van 27 juni 1985 inzake bijzondere jeugdbijstand.

Ministerieel besluit van 23 april 2009 tot aanwijzing van een geneesheer-inspecteur-psychiater voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

Protocol van 19 oktober 2015 van de ministers, die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de Europese Treatment Demand Indicator.

Samenwerkingsakkoord van 9 november 1990 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende alcohol- en drugpreventie.

Organisatie: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Hun standpunt is vooral om alle soorten mensen en alle soorten leeftijden te helpen met hun mentale problemen. Onrechtstreeks willen ze mensen hun gedrag veranderen naar iets meer positiefs dan voorheen. Ze willen vooral bereiken dat de mensen zonder problemen terecht kunnen bij hen met alle soorten problemen.

Beleid over geestelijke gezondheidszorg (federaal)
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is verantwoordelijk voor deze organisatie.

Linde:
Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie initiator (29 november 2013). Belgisch Staatsblad, 10727.

Decreet betreffende de kwalificatiestructuur (30 april 2009). Belgisch Staatsblad, 49597.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie groepsfitnessbegeleider (25 maart 2016). Belgisch Staatsblad, 35807.

Ministerieel besluit houdende de organisatie van een oproep voor het indienen van voorstellen voor energieconsulentenprojecten (2 oktober 2013). Belgisch Staatsblad, 69165.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie trainer B (29 november 2013). Belgisch Staatsblad, 12498.

Mitch:
Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid (B.S.14/04/2010)

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikke-lingsdoelen « informatie- en communicatietechnologie » in het basis- en secundair onderwijs (B.S.13/04/2008)

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1 (B.S.09/04/2002)

Koninklijk Besluit betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het bestu-ren van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer (B.S.30/12/1998)

Verdrag inzake psychotrope stoffen (B.S.10/11/1994)

Lynn:

1. Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie initiator (29 november 2013). Belgisch Staatsblad, 10727.

2. Decreet van 27 juni 1985 inzake bijzondere jeugdbijstand. (5 juli 1986) Vlaamse Codex 9744.

3. Decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding (18 juli 2008). Belgisch staatsblad, 38161.

4. Decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd (31 mei 2017). Belgisch staatsblad, 60393.

5. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018 houdende de financiële responsabilisering van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming (9 februari 2018). Belgisch staatsblad, 9914.

Thomas
Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik (B.S04/05/1999)

Koninklijk besluit waarbij aan de Katholieke Universiteit Leuven mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van het onderzoek naar de beeldvorming en de houding van de Belgen tegenover nieuwe migranten (B.S17/10/2002)

Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S.01/06/2018)

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SMARTPHOTO GROUP(B.S.13/10/2017)

Protocol tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een gezondheidsenquête (B.S.11/12/2001)